صبح روز چهارشنبه ۲۰مرداد دومین جلسه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷ در دادگاه مرکزی سوئد آغاز شد.

همزمان گروه زیادی از هموطنان و خانواده‌های شهیدان مجاهد و سربداران سال۱۳۶۷ در جنب دادگاه دست به تظاهرات زدند.

مثل روز قبل دژخیم حمید نوری با دست بند و پابند به دادگاه منتقل شد و او را در کنار وکلایش نشاندند.

دومین جلسهٔ دادگاه هم به قرائت کیفرخواست توسط دادستان اختصاص داشت.

دادستان در ادامه کیفرخواست به قرائت فتوای جنایتکارانه خمینی مبنی بر اعدام زندانیان مجاهد سر موضع پرداخت. سپس با اشاره به بندهای متعدد کنوانسیون چهارم ژنو از جمله مواد ۳ و ۷۵ کنوانسیون گفت اعدام زندانیان مجاهد بر اساس این فتوا نقض وخیم کنوانسیون ژنو بوده است.

دادستان افزود: آنچه در دادگاههای بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی در رواندا و یوگسلاوی سابق انجام شد، با این نتیجه‌گیری همآهنگی کامل دارد.

همزمان با برگزاری جلسهٔ دادگاه، تظاهرات هموطنان و خانواده‌های شهیدان مجاهد و سربداران سال۱۳۶۷ در بیرون دادگاه جریان داشت.

تظاهر کنندگان از جمله شعار می‌دادند: «ملت یادش نرفته رئیسی قاتل شصت و هفته»، «جلاد ۶۷ کیه؟ رئیسیه رئیسیه»، «شعار هر ایرانی دادخواهی دادخواهی» و «درود بر مجاهد سر موضع».
محاکمه دژخیم حمید نوری روز سه‌شنبه ۱۹مرداد ۱۴۰۰ در استکهلم سوئد آغاز شده بود.
هواداران سازمان مجاهدین در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری شعار می‌دادند: مرگ بر خامنه‌ای، رئیسی، لعنت بر خمینی و از ۶۷ تا آبان دادخواه خون یاران

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰