به گزارش جمعیت حقوق بشر کردستان؛ پنج شنبە ۲۱ مرداد ماە ۱۴۰۰ ، یک فرد ناشناس در لباس گدایی قصد ترور دارا بیگ زادە عضو ارشد حزب دمکرات کوردستان ومسئول کمیتە شهر قلعەدرە را داشت کە این سناریو شکست خورد.
همسر دارا بیگزادە گفت: «صبح روز پنج شنبە فردی در لباس گدا بە منزل این عضو ارشد حزب دمکرات رفتە و درخواست ملاقات داشتە است.
بە دلیل عدم حضور دارا بیگ زادە در منزل بار اول شخص بە ظاهر گدا موفق بە انجام نقشە نشد و در همان روز برای بار دوم بە منزل آقای بیگ زادە مراجعە کردە، همسر دارا بیگ زادە بدلیل مشکوک شدن بە شخص ناشناس، وی را تعقیب کردە و متوجە شدە این شحص سوار یک ماشین با شیشەهای سیاە شدە و از محل با سرعت گریختە است.

اکنون منزل وی توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان مخافظت می شود.»

شنبە ۱۴ مرداد، آقای موسی باباخانی عضو ارشد حزب دمکرات در یک هتل در شهر هولیر پایتخت حکومت اقلیم کوردستان با شلیک چند گلولە و وجود آثار شکنجە ترور شد. مقامات حزب دمکرات کوردستان، ایران رامسئول این ترور می دانند.

جمعه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۰