هیل، نشریه کنگرهٔ آمریکا روز ۲۲مرداد در مقاله‌یی با عنوان «راهی برای پایان دادن به زمستان خاورمیانه» نوشت: تغییر رژیم ایران توسط مردم آغاز شده و حمایت غرب را هم داشته است. مردم ایران بسیار احتمال دارد تحت فشارهای وضعیت معیشت قیام کنند. اگر این اتفاق بیفتد آمریکا باید در کنار مردم ایران باشد و به آنها کمک کند.

هیل نوشت: ۱۰سال پیش، بهار عربی به مردم خاورمیانه امید داد که بتوانند کنترل بیشتری بر زندگی خود از رژیمهای سرکوبگر داشته باشند. کسانی که در غرب بودند امیدوار بودند که دولتهای جدید حتی بدون اتخاذ دموکراسی به سبک غربی با منافع خود هماهنگ شوند. زمانی که بنیادگرایان اسلامی جدید از فرصت برای به دست گرفتن کنترل استفاده کردند، چنین رویاهایی از بین رفت. چشم‌انداز آن بهار به زمستان خاورمیانه، ماندگار تبدیل شد.

اگر چه زمستان خاورمیانه در جهان عرب آغاز شد، اما مقصر اصلی تداوم آن رژیم ایران توسعه‌طلب است. همان‌طور که یک دیپلمات ارشد بحرانی در این ماه گفت: اگر به بحرانهای خاورمیانه نگاه کنید، یک نخ قرمز پیدا خواهید کرد که در تمام آن بحرانها قرار خواهد گرفت. و آن رژیم ایران است.

ممکن بود در سال ۲۰۰۹، زمانی که میلیونها ایرانی در خیابان‌ها تظاهرات کردند، بهار ایرانی به‌وقوع می‌پیوست.

شنبه ۲۳مرداد ۱۴۰۰