جنبش دادخواهی روزبه‌روز در حال اوجگیری است و محاکمه رئیسی به یک فراخوان گسترده جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی آخوندها و مزدوران داخلی و خارجیشان تلاش می‌کنند تا با هویت‌زدایی از سربداران ۶۷، جنبش دادخواهی را از مجاهدین جدا کنند. دست‌اندرکاران این پروژه می‌خواهند خون شهیدان ۶۷ را بی‌صاحب جلوه دهند و وانمود کنند که مجاهدین از پشتوانه‌ای برخوردار نیستند. هدف چیزی جز ضربه زدن به تنها آلترناتیو رژیم آخوندی نیست. چرا که یک آلترناتیو، با قیمت خونینی که در راه آزادی پرداخته شناخته می‌شود و هویت زدایی از سربداران ۶۷، مخدوش کردن همین اعتبار تاریخی مجاهدین است. مجاهدان سربدار ۶۷، با نام رجوی و با عشق به آرمان مجاهدین به طنابهای دار بوسه زدند و آرزوی آنها سرنگونی رژیم و به ثمر رسیدن رزم و رنج مجاهدین بود. جنبش دادخواهی پروژه کثیف هویت زدایی را هم‌چون سایر پروژه‌های رژیم به شکست خواهد کشاند.

چهارشنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۰