انگلستان، آلمان، و فرانسه از ادامه نقض تعهدات هسته‌یی رژیم ایران در برجام و تحریکات بیشتر این رژیم در زمینه هسته‌یی ابراز نگرانی عمیق کردند. و آنها تاکید کردند که رژیم ایران باید به طور کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.و همچنین در بیانیه آمده است که در نگرانی آژانس به خاطر خودداری رژیم ایران از دادن اطلاعات تجهیزات هسته‌یی اعلام نشده شریک هستیم.
در این بیانیه با اشاره به کاربرد تسلیحاتی دانش مربوط به تولید اورانیوم فلزی می‌افزاید، رژیم ایران هیچ دلیل غیرنظامی برای چنین فعالیتی ندارد و باید تولید آن را فوراً متوقف کند. ادامه توسعه سانتریفوژهای قدرتمند و پیشرفته قابلیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به‌طور دائم بهبود می‌بخشد.
این گام‌ها خطری فوری برای اشاعه تسلیحات است و پیامدهای برگشت‌ناپذیر در زمینه توانایی هسته‌یی ایران دارد.

پنجشنبه ۲۵شهریور۱۴۰۰