رویترز ۱۶مهر در گزارشی از ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت در بروکسل با عنوان «به احکام اعدام در ایران، در بروکسل اعتراض شد»نوشت: ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت جامعه جهانی را فرا می‌خوانند که به مصونیت مقامات رژیم ایران پایان دهند.

خبرنگار رویترز گفت:
«امروز در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت ایران در بروکسل و ۱۹شهر دیگر در سراسر جهان با برگزاری تظاهرات، جامعه جهانی را فرا می‌خوانند که به مصونیت مقامات رژیم ایران پایان دهند. کسانی که از مجازات اعدام برای حفظ حاکمیت خودشان در ایران استفاده می‌کنند».

در بروکسل پایتخت بلژیک، مجازاتهای اعدام در ایران، توسط گروهی از افرادی که در آستانه روز ۱۰اکتبر – روز جهانی علیه مجازات اعدام مورد اعتراض قرار گرفت.

تصاویر اعدام شدگان توسط مخالفان حکم اعدام در میدان شومان در برابر کمیسیون اروپا به نمایش گذاشته شد. تظاهر کنندگان خواستار پایان دادن به حکم اعدام در ایران شدند.

شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰