دومین جلسه دادگاه بین‌المللی قیام آبان در لندن روز پنجشنبه ۲۰آبان با شهادت دادن خانم رها بحرینی نماینده عفو بین‌الملل برگزار شد.

در این جلسه سه مجروح قیام و یک افسر پلیس هم شهادت دادند.

شاهد شماره ۳۶۶ از مجروحان قیام است که در اثر اصابت گلوله قطع نخاع شده ولی مداوای درست دریافت نکرد و توسط خانواده‌اش برای خارج کردن گلوله به بیمارستان خصوصی برده شده و اکنون روی ویلچر است. دست چپ و قسمت چپ ریه او هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

شاهد شماره ۱۲۸ یک هموطن بلوچ در قیام در سیستان بلوچستان بوده که او هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته بوده است. او از ایران خارج شده و حضوری شهادت داد.

شاهد شماره ۱۹۵ یک سرگرد پلیس در شهر مریوان بود که به‌خاطر اجرا نکردن فرمان شلیک مستقیم به معترضان و دستور عدم شلیک به نیروهای تحت فرمانش به ۵سال زندان محکوم شده است.

قاضی زاک یعقوب از شاهد ۱۹۵ پرسید آیا این موضوع که نیروهای پلیس اماکن عمومی را آتش زدند و مسئولیت را متوجه معترضان کردند درست است؟ او پاسخ داد که این کار بارها اتفاق افتاده و من خودم هم دیدم

اجلاس بعدی دادگاه بین‌المللی مردمی قیام آبان در لندن  امروز جمعه   ادامه دارد.

جمعه ۲۱آبان‌۱۴۰۰