منابع حکومتی و توجیه‌گران سیاست‌های غارتگرانه آخوندی علت را طبق معمول به عواملی مانند کاهش بارش برف یا کاهش دبی سرچشمه‌های زاینده‌رود ربط می‌دهند ولی نمی‌گویند این عوامل در گذشته نیز بوده است. مردم اصفهان خوب می‌دانند که مرگ زاینده‌رود علتی جز پروژه‌های چپاول‌گرانه مافیای حکومتی ندارد. این مافیای سودجو و غارتگر با احداث صنایع بزرگ و انتقال آب به دیگر نقاط، شیرهٔ جان زاینده‌رود را می‌مکد و سهمی از آن برای شهر اصفهان و ساکنان پایین‌دست رود باقی نمی‌گذارد. این سیاست غارتگرانه نخستین چیزی که نقض می‌کند حقابه کشاورزان محروم است.
قیام مردم اصفهان در پشتیبانی از کشاورزان در روزهای آبان، نمونه‌یی از خیزش خلقی است که دیگر نمی‌خواهد شاهد ایلغار میهن خود به‌دست فقیهان ریایی و گزمگان حقیر آن باشد. حاضر است ولو به بهای جان عزیز، آب و خاک، شرف، کرامت و حیثیت خود را نگاهبانی کند. شعار «اصفهان می‌میرد/ ذلت نمی‌پذیرد» نمودی از تبلور این اراده است.
آریا

یکشنبه ۳۰آبان۱۴۰۰