امروز پنجشنبه ۴ آذر ۱۴۰۰ دومین روز دادگاه استماع دژخیم حمید نوری برگزار گردید. در این جلسه وقتی دادستان به حمید نوری تذکر داد که به جای استفاده از کلمه «منافقین» از نام مجاهدین استفاده کند؛ او که یکی از جنایتکاران در دستگاه زندان و شکنجه وکشتار به مدت ۱۰ سال به گفته خودش بوده است و از همان سال ۵۹ در سرکوب مردم کردستان به مدت ۲ سال و سپس از سال ۶۱ به عنوان یک پاسدار در زندان اوین استخدام شده و با نام مستعار حمید عباسی برای اینکه شناسایی نشود تا سال ۱۳۷۲ از مهره های جنایت و سرکوب بوده است؛ صراحتا استفاده از نام مجاهدین را نپذیرفت و گفت اگر از کلمه مجاهدین استفاده کند در دستگاه رژیمی که او یکی از دژخیمانش بوده در صورتی آزادی فرضی! برایش جرم محسوب میشود و دچار دردسر میشود‍!
حمید نوری نه فقط در باره مجاهدین بلکه در باره همه نیروهای آزادیخواه جبهه سرنگونی اولا ماهیت واقعی خود را که یک مرتجع ضد آزادی و یک جنایتکار از جنس لاجوردی و و رئیسی و اژه ای و تمامیت رژیم است را نشان داد. ثانیا نشان داد که مو به مو خط و سیاست تبلیغاتی رژیم علیه مجاهدین ودیگر نیروهای سیاسی جبهه سرنگونی را نمایندگی و بیان می کند. ثالثا نشان داد که نام بردن از مجاهدین و نیروهای مبارز و سرنگونی طلب در نظام فاشیستی ولایت فقیه حتی برای این جنایتکار هم یک جرم است و این یک خط قرمز نه فقط برای جامعه بلکه حتی برای نیروهای رژیم هم می باشد.
بنابر این از یک طرف ترس و حشت تمامیت رژیم از مجاهدین و نیروهای آزادیخواه سرنگونی طلب را نشان می دهد و از طرفی از حرف های دژخیم جنایتکار به روشنی می توان این نتیجه را گرفت که همه کسانی که از کلمات و نامهایی که رژیم علیه مجاهدین و دیگر نیروهای سیاسی آزادیخواه استفاده می کند؛ مانند «فرقه»؛ «سکت»؛ «گروهک»؛ «گروهکی»؛ «گروهک منافقین»؛ «فرقه رجوی» ؛ «گروهک دمکرات»؛ «گروهک کومله»؛ گروهک های کمونیستی» و … استفاده می کنند و بکار می برند؛ از جنس رژیم؛ در جبهه رژیم و در کنار حمید نوری و دیگران جنایتکارانی قرار دارند که رشیدترین فرزندان مردم ایران را زندانی و شکنجه و اعدام وکشتار کرده اند. چه در دهه ۶۰ چه در قیامهای اجتماعی مانند قیام دانشجویان در ۱۸ تیر؛ قیام ۸۸ و قیامهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پس از آن و تا روز سرنگونی این رژیم.
دفاعیه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد که فوران وقاحت یک دژخیم سرسپرده و جنایتکار و نماینده دستگاه جنایت و سرکوب و تبلیغات رژیم است آيینه تمام نمای همه کسانی است که همین حرف ها و همین تبلیغات را در طول سالیان علیه مجاهدین و دیگر نیروهای سیاسی مبارز کرده ومی کنند. آنها بدون تردید در کنار حمید نوری و دستگاه جنایت وسرکوب رژیم فاشیتسی ولایت فقیه قرار دارد. با همان وقاحت و دجالگری و وارونه گویی.
حمید نوری به صراحت در دادگاه گفت که در ایران دو جبهه بیشتر وجود ندارد:
جبهه رژیم و جبهه مجاهدین و دیگر نیروهای سرنگونی طلب.

پنجشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰