خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) روز ۷آذر درباره خیزش مردم اصفهان نوشت: در اتفاقات زاینده رود، براندازان به‌دنبال آرزوی دروغین خود، مبنی بر دوگانگی بین مردم و نظام برآمدند. سیاستی که رویکرد همیشگی آنهاست و از کوچکترین بحران به‌دنبال القاسازی وجود بحرانهای بزرگ در کشور می‌باشند.
 
هم‌چنین گستردگی و شدت خیزش مردم اصفهان باعث شد خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس) مجبور شود فیلمی از خیزش بزرگ مردم اصفهان منتشر کند که در آن نفرت و خشم شدید مردم و وحشت و وارفتگی گارد ویژهٔ خامنه‌ای بسیار گویاست.
 
هم‌چنین روزنامه حکومتی جهان صنعت در شماره امروز خود، به شتاب گرفتن خیزشها و قیامهای مردم ایران اعتراف کرد و نوشت: شتاب اعتراضات از سال۸۸ به‌این سو بیشتر شده است. در سال۹۶، ۹۷، ۹۸ و الآن هم در ۱۴۰۰ شاهد اعتراضات هستیم. یعنی دوره زمانی اعتراضات گسترده شده و فراگیرتر می‌شود. اینجاست که دیگر حتی موافقان (نظام) هم دست به‌اعتراض می‌زنند.
 
این روزنامهٔ حکومتی در ادامه هشدار داد: بی‌اعتمادی به نظام طی سال‌ها ایجاد شده است و مسأله‌یی نیست که به‌سرعت رفع شود. خطر هم از آنجایی ناشی می‌شود که امروز دیگر طبقه فرودست هم در عین بی‌اعتمادی، آگاه شده و همراه طبقه متوسط شده است (روزنامه حکومتی جهان صنعت ۷آذر).

یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰