یک کارشناس حکومتی هزینه ماجراجوییهای اتمی رژیم را رقم سرسام‌آور ۲تریلیون دلار اعلام کرد.

هانی‌زاده در مقاله‌یی در روزنامه آرمان نوشت: طبق برآوردهای موجود حدس زده می‌شود هزینه‌های برنامه هسته‌یی ایران برای کشور باید چیزی بین یک و نیم تا دو تریلیون دلار ارزیابی نمود. به‌نظر می‌رسد ارزیابی اولیه کارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه چندان دور از واقعیت نبوده است. در واقع ریشه سوء‌تفاهمات قدرتهای خارجی نسبت به برنامه هسته‌یی به همین امر توجیه اقتصادی نداشتن برمی‌گردد (روزنامه آرمان رژیم ۱۳ آذر).

یکشنبه ۱۴آذر ۱۴۰۰