معلمان به مثابه قشری که عمده حقوق آنها توسط رژیم پایمال و در بودجه سال آینده نیز به خواسته‌های آنها توجهی نشده، یک قشر بالنده، آگاه،سیاسی و حاضر در صحنه هستند که به یمن سازمان‌یافتگی و گسترش سراسری و حمایت عظیم اجتماعی، ساکت‌شدنی نیستند و رژیم نمی تواند با آنها هماوردی کند. اعتراضات این قشر با جامعه به نقطه بلوغ خود رسیده و آنها دیگر فریب وعده و وعید را نخورده و مرعوب تهدیدات و بگیر و ببند و زندان و… نمی‌شوند. معلمین آزاده بی‌شک از قیام اختناق شکن اصفهان تاثیر پذیرفته و الان خود نیز روی خیزش و اعتراض اقشار دیگر اثرگذار خواهند بود. خیزش بزرگ معملین خود یک اقدام اختناق‌شکن و امیدبخش برای همه مردم ایران بود. یکی از معلمین آزاده همین موضوع را به این صورت بیان کرده بود: «ساچمه؛ بازداشت؛ چه تاثیری داشت!؟». بله، تا این رژیم باقیست؛ این تجمعات ادامه خواهد داشت و هر اعتراضی تکمیل کننده قطعات پازل سرنگونی است. کافیست در گام‌های بعدی دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان به حمایت از معلمان معترض كه اراده عموم مردم علیه رژیم غاصب و تبهكار آخوندی را بازتاب می‌ دهند؛ به میدان بیایند.

آریا

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰