پرسش این است که چی شده خامنه ای از » نرمش قهرمانانه» به دو لاشدن ذلیلانه رسیده است؟!
هنوز برای پاسخ به این پرسش زود است. اما آنچه روشن و مشخص است این است که خامنه ای دیگر فضا و فرصت وقت کشی و بازی موش و گربه ندارد.
بین مذاکره و عقب نشینی و به عبارتی خوردن جامهای زهر و یا ادامه سیاست دست یابی به بمب اتم و ماجراجویی و تروریسم و… که باعث تحریم و فشار بیشتر و ارجاع پرونده و شورای امنیت و فعال شدن ماشه و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی و موشکی اش گیر کرده و بالاجبار یکی را باید انتخاب کند. این را در خلال مذاکرات می توان فهمید.
یاوه گویی و ایز گم کردنهای خامنه ای در باره فساد هم که خودش سردمدار اصلی آن است هیچ ابلهی را نمی فریبد.
مردم ایران جز سرنگونی و مجازات این آخوند فاسد و جنایتکار و تمامیت مهره های ریز و درشتش به هیچ چیز دیگر قانع نیستند.

دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰