در شرایطی هستیم که خامنه‌ای و رئیسی هیچ راهی برای خروج از ابربحران‌هایشان ندارند و می‌توان گفت مذاکرات با هر نتیجه‌ای دیگر هیچ دردی از دردهای بی‌درمان خامنه‌ای حل نمی‌کند. آب چنان از سر این نظام گذشته که هیچ عاملی نمی‌تواند آن را از مهلکه سرنگونی خارج کند. یعنی صورت مساله جامعه الان نه بحث بر سر قطعیت سرنگونی بلکه بر سر تسریع روند سرنگونی است و اینکه با هر وسیله و مکانیزمی شکاف‌های دیوار اختناق را بیشتر و بیشتر کنیم تا هرچه بیشتر نیروهای رزمنده و شورشی پا به میدان گذاشته و امکان گسترش کمی و کیفی کانون‌های شورشی و برقراری پیوند آنها و ایجاد شهرهای شورشی، فراهم شود.

رژیم در روند آخر این نبرد تنها به دنبال خرید زمان اضافی برای بقاست و ما نباید این فرصت طلایی و تاریخی را از دست بدهیم. در چنین شرایطی تهدید ما کم بها دادن به‌شرایط عینی و تیزتر بگوییم شرایط بحرانی و انقلابی جامعه و ندیدن وضعیت در هم شکسته رژیم و دستگاه سرکوبش است.
آریا

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰