۳۰ دی روز آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی زندان شاه گرامی باد
روز های آخر دی ماه ۵۷ جمعیت زیادی از خانواده های زندانیان و مردم بپاخاسته ایران با تجمع در برابر زندان قصر محل نگهداری زندانیان سیاسی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
مردم و خانواده های زندانیان نگران یک توطئه برای کشتار زندانیان مجاهد و فدایی دو جنبش انقلابی و پیشتاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه بودند که سالها بود با تحمل شکنجه و مقاومت پشت دیوارها و میله های زندان بودند.
سرانجام روز ۳۰ دی ۵۷ به همت خلق قهرمان ایران زندانیان آزاد شدند و مردم آنها را در آغوش گرفتند.
برجسته ترین چهره ها در بین زندانیان سیاسی مسعود رجوی، موسی خیابانی، اشرف رجوی و… بودند که پس از سالها تحمل رنج و اسارت به آغوش خلق بازگشتند.
مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران پاسخ تاریخی مردم و جنبش انقلابی مردم ایران به خمینی بودند که انقلاب یک ملت را به جیبهای گشادش زده بود.
مسعود رجوی بدون اغراق و تردید نماد انقلاب و مقاومت در برابر مرتجعین ضد انقلابی و در راس آنها خمینی بود.
چهل و چهار سال مبارزه سیاسی و مقاومت انقلابی مجاهدین و جنبش مقاومت مردم ایران به رهبری مسعود رجوی این حقیقت را به اثبات رسانده است. او نماینده و سخنگوی آرمانهای انقلاب ضد سلطنتی است که می رود در فرازی بسیار شکوهمند به ثمر بنشیند.

چهارشنبه ۲۹ دی۱۴۰۰