روز دوشنبه ۴بهمن ۱۴۰۰ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

بخشی از شهادت امیر هوشنگ اطیابی در دادگاه دژخیم حمید نوری

امیرهوشنگ اطیابی گفت دیدن دو عکس حمید نوری پس از دستگیریش، چیزی را برای او تداعی نکرده، چون برای او آدم های مهم تر مطرح بودند. شاهد گفت در زندان اول مرتضوی را دیده که قدکوتاه، لاغر و ملبس به لباس روحانی بود. او بعدها با ناصریان و لشکری مواجه شد. او گفت در دوره ای مسئول بند یک بود و یک بار با لشکری برای مطرح کردن مسائل بند ملاقات داشت. او گفت ناصریان همه‌کاره زندان بود و لشکری بیشتر مسئول اداره پاسداران، امنیت زندان و وقایع داخل زندان بود.

امیرهوشنگ اطیابی شهادت داد که شخصا از لابلای کرکره های دستکاری شده در حمام زندان شاهد حمل اجساد زندانیان اعدام شده توسط پاسداران از حسینیه زندان به داخل کامیون های یخچال دار و یک کامیون رو باز و انتقال آنها به بیرون زندان بوده است. اطیابی شاهد بوده که پاسدارها بر روی اجساد راه می رفتند، دست و پای اعدامیان را می‌گرفتند، و آنها را جابجا می کردند. در تقویم همراه اطیابی در زندان گوهردشت آمده است که کار حمل اجساد روزی دو تا سه بار، طی دوازده روز ادامه داشت.

امیرهوشنگ اطیابی شهادت داد که طبق شنیده ها و دیده هایش، هیات مرگ از روز هشتم مرداد در زندان گوهردشت حضور داشت و اعدام مجاهدین از همان روز شروع شد و در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷خاتمه یافت. اطیابی شاهد حمل زندانیان توسط مینی بوس ها برای روزانه دو تا سه بار در مرحله نخست اعدام ها بود. او گفت مشاهده مینی بوس های پرشده از زندانیان و انتقال آنها به حسینیه و بازگشت مینی بوس های خالی بسیار دردناک بود. امیرهوشنگ اطیابی شهادت داد که مرحله دوم اعدام ها در پنجم شهریور ۱۳۶۷ با تمرکز بر روی اعدام زندانیان چپ آغاز شد. او گفت لشکری با گروهی از پاسداران به داخل بند هجوم آوردند و به زندانیان گفتند که از سلول ها خارج شوند. آنها همه زندانیان را بدون آمادگی و حتی بدون دمپایی از بند خارج کردند.

سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰