رضا سلمانزاده پدر جانباخته قیام آبان مهدی سلمانزاده از طرف خانواده
های دادخواه سنگ مزاری تهیه کرده و به زیارت مزار محسن محمدپور در خرمشهر رفته بود.
این پدر دادخواه با به اشتراک گذاشتن این تصاویر چنین نوشته است
محسن کودک کار خرمشهر
برعکس تمام شنیده ها در این دوسال محسن تک فرزند نبود .
محسن یک برادر و خواهر ده ساله هم داردکه بخاطر فقر مالی کارگری میکنند . پدرش توان کار ندارد . مادر محسن… چشمانش نابینا شده و با درد محسن و نابینایی دست بگریبان است . محسن را با باتوم نزدند . محسن دوروزه جاوید نام نشده . بلکه محسن را با چند گلوله گاز اشک آور از نزدیک زدند که به کما رفته و روز ششم آذر پرواز کرده .آن هم در آغوش پدرش … پدری که تحت انواع فشارهای امنیتی سعی در نگفتن بسیاری حقایق از محسن داشت ….
ناگفته ها از محسن محمدپور زیاد است که جداگانه خواهم نوشت.
قاتلان شهید قیام محسن محمدپور بدون اجازه خانواده و با توسل به فشار و ارعاب و تهدید روی سنگ قبر این شهید او را منسوب به بنیاد شهید آخوندی و ایثارگران نامیده اند. این درحالی است که شهید محسن محمدپور خواهان به زیر کشیده شدن حاکمیت آخوندی بود. آرزویی که بزودی به دست جوانان قهرمان و کانون های شورشی در ایران تحقق خواهد یافت.
سه شنبه  ۱۹ بهمن ۱۴۰۰