۱-پایان دادن به حکومت استبدادی موروثی زیر نام سلطنت برای همیشه
۲-بیداری سیاسی و اجتماعی در جامعه در سراسر ایران و منطقه
۳- آزادی انقلابیون از زندانهای شاه و ارتباط جامعه استبداد زده با نیروهای انقلابی در پرتو این انقلاب که شرایط و فضای نسبتا باز سیاسی بوجود آورده بود.
پیوستن جوانان آگاه به مجاهدین و چریک های فدایی و دیگر جریانهای سیاسی از دستاورد های این انقلاب بود.
مجاهدین در پرتو این فضا و شرایط که محصول مبارزه انقلابی آنها و دیگر نیروهای پیشتاز بود، توانستن تا آنجا که امکانش بود با برخورداری از رهبری هشیارانه و شجاعانه مسعود رجوی و کادرهای مجرب و تربیت شده و سیاست و مواضع اصولی و درست و فعالیت های سیاسی افشاگرانه و آگاهی بخش و با آموزش و سازماندهی بار مقابله با خمینی و مرتجعین ضد انقلابی خمینی صفت و حامیانشان را ببندند و مقاومت جماسی، انقلابی و درخشان چهار دهه گذشته در برابر ارتجاع و استعمار محصول این شرایط با پشتوانه تاریخی و مبارزاتی ریشه داری بود که خمینی و پیروان سفاک و ضد انقلابی اش با همه شقاوت و کشتار بی رحمانه نتوانستند آنها را از بین برده و از میدان به در کنند.
اینکه در خلاء نیروهای انقلابی خمینی با همدستی استعمار و دربار شاه رهبری انقلاب را به دست گرفت و انقلاب ۵۷ شد حکایت مزرعه حیوانات جورج اورال حقانیت و دستاوردهای آن انقلاب را نفی نمی کند.
در انقلاب کبیر دمکراتیکی که در راه است، همه اهداف ناکام آن انقلاب در فرازی بس شکوهمند و پایدار و ادامه دار به گُل می نشیند.

زنده باد انقلاب نابود باد ارتجاع و استعمار

سه شنبه  ۲۶ بهمن ۱۴۰۰