جعفرزاده‌ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس رژیم در یک تصفیه حساب باندی، در ارتباط با وضعیت آشفته کشور در نظام متبوعش گفت:
«شاهد بلبشویی در کشور از حوزه اقتصاد تا سیاست و حوزه اجتماعی هستیم. در حوزه سیاسی بلبشو داریم، در اقتصاد هر بار گوشت یک قیمتی است، در حوزه ورزشی یک بار کشتی به مسابقات می‌رود یک بار نمی‌رود».
این مهره حکومتی ضمن اذعان به نبود «مدیران کارآمد» در این رژیم، در ارتباط با دجالگری اعضاء مجلس ارتجاع جهت احراز صلاحیت گفت:
«خیلی از انتصابات جای دفاع ندارد؛ یعنی شما می‌پرسید رزومه این فرد چیست، می‌گویند پیاده رفته کربلا».(سایت حکومتی سرپوش ۲۵بهمن)

سه شنبه  ۲۶ بهمن ۱۴۰۰