زورآزمایی با مافیا عنوان مطلب روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران رژیم است که به ساختار فاسد و مافیایی و چپاولگرانه که سراسر نظام آخوندی را درنوردیده است اعتراف می‌کند.
جوان به یک نمونه از فساد ساختاری که همانا مافیای خودرو است اشاره کرده و به مصداق، مشت نمونه خروار است به ساختار مافیایی حکومتی که همه عرصه‌ها را در غارت و چپاول در اختیار خود دارد اعتراف کرده ومی‌نویسد:… پرسش اساسی این است که چرا دستگاه قضایی خود با مافیایی که دادستان کل به آن اشاره کرده مقابله نمی‌کند و آنها را به مردم معرفی نمی‌کند؟ (؟!)
. . مافیای مورد اشاره فقط بازار خودرو را شامل نمی‌شود و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان به صرافت دریافت که شاهرگ‌های اقتصادی کشور در اختیار مافیا قرار دارد. یک روز از مافیای بازار مرغ حرف به میان می‌آید و روز دیگر مافیا تخم مرغ، ساعتی بعد مافیای بازار ماهی عرض اندام می‌کند و بعد از آن سر و کله مافیای دیگری پیدا می‌شود. آن چه در این میان رنج می‌برد روان جامعه است که مدام پریشان می‌شود و اعتماد به دستگاه عدلیه است که از دست می‌رود. دستگاه عدلیه‌ای که برخورد با مافیا را به دیگران حواله می‌دهد (روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران رژیم ۲۷بهمن).

پنجشنبه ۲۸بهمن ماه۱۴۰۰