روز ۲۶بهمن کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، ۲۶سند انکارناپذیر از ماشین تبلیغات رژیم دجال آخوندی علیه مجاهدین را افشا کرد. در این اطلاعیه روشن می‌شود که شبکه پرس‌تی‌. وی (تلویزیون خارج کشوری رژیم به‌زبان انگلیسی) ابزاری برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و از سوی دیگر یک نهاد پوششی برای پولشویی و دور زدن تحریم‌هاست. شماری از این اسناد حاکی از پرداخت رقمهای درشت صدهاهزار دلاری و حتی چند میلیونی به‌خبرنگاران و شرکتهای ارائه کننده خدمات به «خبرنگاران دوست» است. باید توجه داشت که:

اولاً این اسناد مشتی از خروار است و تنها شامل اسنادی مربوط به‌یک بازه زمانی مشخص است؛ بی‌تردید هزاران سند از این قبیل برای خرید خائنان یا مزدورانی تحت عنوان خبرنگار و مفسر و… برای تبلیغات علیه مجاهدین، طی این سالیان از کیسه مردم محروم ایران صرف شده است.

ثانیاً یک بار دیگر ثابت شد که از وزارت‌خارجه تا ستاد حقوق‌بشر قضاییه خامنه‌ای و همه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک رژیم درگیر پول‌شویی، اقدامات تروریستی و شیطان‌سازی به‌ویژه علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند.

ثالثاً این پرداختها به «خبرنگاران دوست» و مزدوران خریداری شده، بخش کوچکی از هزینه‌های رژیم برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین است. یکی از کارهای اصلی شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی رژیم با بودجه‌های میلیاردی، ساخت برنامه‌های مختلف، ساخت دهها و صدها سریال تلویزیونی، ساخت دهها فیلم سینمایی، چاپ بالغ بر دست‌کم ۵۰۰کتاب و… تبلیغات علیه مجاهدین بوده است.
آریا

جمعه  ۲۹ بهمن ماه۱۴۰۰