عفو بین‌الملل روز ۴اسفند۱۴۰۰ در گزارشی به‌شورای حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر در ایران و قتل عام سال۶۷ توسط رژیم آخوندی نوشت:
قتل‌عام زندانیان در سال۱۳۶۷ «مصداق جنایت علیه بشریت است». عدم رسیدگی به پرونده تمامی افرادی که در این جنایت دست داشتند از جمله ابراهیم رئیسی تکرار نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر را تسهیل کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود به‌شورای حقوق بشر نوشت: شورای حقوق‌بشر باید تمرکز خود را بر بحران مصونیت سیستماتیک در ایران برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت و سایر موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق‌بشر افزایش دهد.
در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی رژیم ایران به‌طور غیرقانونی از نیروی مرگبار و شلیک برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند.
وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان رو به وخامت است. شورای حقوق‌بشر باید مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران را تمدید کند.

جمعه  ۶ اسفند ۱۴۰۰