پوتین،ارباب خامنه ای هم از قدرت مجاهدین به رعشه افتاده است.
مجاهدین تنها یک اطلاعیه در راستای منافع ملی مردم ایران و در محکومیت حمایت و هم جبهگی رژیم با اقدامات جنایتکارانه و تجاوزکارانه پوتین منتشر کردند و همین یک بیانیه کک به تنبان رژیم و مزدورانش انداخته است!
البته بایستی نیات احتمالی رژیم را پشت این دروغ پراکنی دید که همانا سرازیر کردن مزدوران و تروریست های بنیادگرا به اوکراین مانند سوریه است، که باید گفت اوکراین سوریه نیست و موضعگیری عجولانه رضا شاهی بد جوری پشیمانی خواهد آورد!
رضا شاه را سفارت انگلیس به جزیره موریس اخراج کرد، ولی شما را مردم ایران به جهنم خواهند فرستاد.

یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰