در جلسه روز یکشنبه ۸اسفند مجلس رژیم ، نمایندگان رژیم به فرو نشست زمین در کشور اعتراف کردند و گفتند کشور به یک آبکش تبدیل شده است و زیر اصفهان، یزد، تهران و کرمان در حال خالی شدن است.
احمد راستینه عضو مجلس گفت: از سال۵۶ تا به امروز، تعداد چاههای حفر شده در کشور ما از ۴۲هزار قریب به یک میلیون چاه رسیده، به عبارتی ما کشور را به یک آبکش تبدیل کرده‌ایم.
نقد علی عضو دیگر مجلس گفت: مشکل ما این هست که یک عمر خوابیدیم و در بحث چاه‌های غیرمجاز یا برداشت‌های غیرمجاز یا انتقال‌های غیرکارشناسی هر آنچه بنا نبود و نمی‌بایست اتفاق می‌افتاد اتفاق افتاد. الان که بیدار شدیم می‌خواهیم یک ساله در یک برنامه کوتاه مدت و بعضاً غیرکارشناسی مشکل ۴۳ساله را حل کنیم.
پور محمدی گفت: ایران کشوری است که به نقطه بحران دارد نزدیک می‌شود و بحث آب را به‌عنوان بزرگترین بحران کشت ایران به آن نگاه می‌کنند پس باید توجه کنیم به این موضوع آن‌قدر آب مصرف کردیم که آب سطحی تمام شد آبهای درون چاه تمام شد، رفتیم به ذخایر استاتیک ذخایری که میلیونها سال زیر زمین بود رسیدیم. الآن آنها را داریم می‌کشیم بالا عمده کشور داره دچار فرو نشست می‌شود زیر راه‌آهنها داره خالی می‌شود، زیر همین اصفهان دارد خالی می‌شود، زیر یزد دارد خالی می‌شود، تهران می‌رود پایین، کرمان می‌رود پایین…

دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰