کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» توهین های بی شرمانهٔ سرکنسول رژیم اسلامی ایران در سوئد، محمد رضا نیلی را به خانم گیسو شاکری، عضو این دو نهاد، محکوم می کند
 
 
 
محمد رضا نیلی، سرکنسول رژیم اسلامی ایران در دادگاه روز ۹ مارس ۲۰۲۲ حمید نوری که متهم به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است، هنگامی که با اعتراض خانم گیسو شاکری روبرو شد که چرا بدون اجازه از ایشان فیلم می گیرد، چنان بی شرمانه توهین و ناسزا می گوید که گویی صحن دادگاه و شهر استکهلم در محدودهٔ اقتدار مشتی آخوندِ خنزر پنزریِ نادان و جانی قرار دارند و کارگزاران رژیم می توانند هر بیداد و ناشایستی را که در میهن آخوند زدهٔ ما روا می دارند، اینجا نیز اعمال کنند.
ما توهین های شرم آور و تصورناپذیر محمد رضا نیلی، لومپن-دیپلمات رژیم پیشاتاریخی اسلامی ایران را به هموند کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» خانم گیسو شاکری به شدت محکوم می کنیم و امیدواریم که نهادهای مسئول در سوئد، پاسخ درخور به سرکنسول جمهوری اسلامی ایران را بدهند.
 
۱۱ مارس ۲۰۲۲
 
کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»

 

 

 

جمعه  ۲۰ اسفند ۱۴۰۰