روز پنجشنبه ۱۸فروردین۱۴۰۱ محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

در این جلسه عبدالرضا شهاب شکوهی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به ادای شهادت پرداخت. وی در سال۶۰ دستگیر شد. و در سال۶۶ به زندان گوهردشت منتقل گردید و در مقطع قتل‌عام زندانیان سیاسی در این زندان حضور داشت.
وی از جمله زندانیانی است که در دوره قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت توسط دژخیمان به سالن مرگ برده شد و صحنه‌های اعدام زندانیان را از نزدیک مشاهده کرده است.

شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱