۱ـ با گذشت زمان اثبات شده که پروژهٔ عریض و طویل هسته‌ای، هدفی جز دستیابی به بمب‌اتمی ندارد. این پروژه از آغاز به‌گونه‌یی غافلگیرانه، مخفیانه و به‌دور از کنترل آژانس اتمی آغاز شد و ادامه یافت. نیاز رژیم به بمب‌اتمی، از جنس نیاز به حفظ بقا و صدور تروریسم و بنیادگرایی است. بنابراین با اختیار خود، از آن دست برنخواهد داشت!

۲ـ احساس مسئولیت انسانی، ملی و میهنی و مواضع صلح‌طلبانه مقاومت ایران کشتی پروژه‌های مخفی اتمی رژیم را به‌گل نشاند و جهان را از یک غفلت عمیق خارج کرد. این افشاگریهای دقیق، مستند و پی‌درپی، سدها و موانع بسیاری را در مسیر سیاست مماشات ایجاد نموده است. عبور از این سدها و خطوط قرمز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

۳ـ بعد از قیامهای سراسری در ایران دیگر سیاست مماشات به‌سادگی قادر نیست بر روی این رژیم سرمایه‌گذاری کند. وضعیت انفجاری داخل ایران، امتیاز دادن به این حاکمیت متزلزل را ناکارآمد و توأم با رسوایی کرده است.

آریا

شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱