وسیله اصلی رژیم، «تور اختناق» یعنی ایجاد رعب و وحشت دائمی است که با تمام توان و ظرفیت تلاش می‌کند از آن حفاظت کند. تور اختناق به‌مثابه شیشهٔ عمر رژیم است که با رعب‌آفرینی از طریق اعدام، زندان، شکنجه، تجاوز و هر اقدام دیگر سرکوبگرانه حفظ می‌شود. هدف مرعوب کردن و زمین‌گیر کردن جامعه‌یی عاصی است که رژیم می‌داند اگر برخیزد، چنان توفان و آتشی برپا می‌کند که تمامیت نظام را نابود خواهد کرد. به‌ویژه که رژیم فوران این خشم آتشین را در قیام‌هایی مانند آبان ۹۸ دیده است. بنابراین خامنه‌ای از طریق سپاه، مانند تخم چشم از شیشهٔ عمر خود، یعنی «طلسم اختناق» حفاظت می‌کند. به همین دلیل اصلی‌ترین مسئولیت هر جوان باشرف ایرانی، دقیقاً پاره کردن همین تور اختناق است که اگر پاره شود، آن سیل بنیان‌کن به‌راه می‌افتد و آن توفان آتشین از بطن جامعه‌یی عاصی فوران خواهد کرد. سلسله عملیات اختناق‌شکن روزانهٔ کانون‌های شورشی و آتش زدن مراکز سپاه، بسیج و…، سوزاندن بنرها و تصاویر خمینی، خامنه‌ای و… نیز پخش پیاپی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «درود بر رجوی» و… در شهرها و مراکز مختلف در همین راستاست. اقداماتی که فضای رعب را از جامعه زدوده، روحیه رزمندگی، شورشگری، حرکت و قیام را به‌ آن تزریق می‌کند:

۱۲ فروردین خیابان قصرالدشت شیراز
۱۳ فروردین آرامگاه فردوسی در توس مشهد
۱۸ فروردین نیشابور
۲۰ فروردین لنگرود
۲۶ فروردین مشهد بهشت رضا
۲۷فروردین تازه آباد رشت
۲۷ فروردین شهرک اکباتان تهران

۲۹ فروردین تبریز
آریا

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱