نصرالله مرندی، از شاکیان پرونده حمید نوری به صدای آمریکا می‌گوید که مدرک جدیدی با استناد به تلفن همراه نوری به دادگاه ارائه خواهد شد که از ارتباط او با مقامات ارشد جمهوری اسلامی حکایت می کند. تصویر این مدرک برای اولین بار از صدای آمریکا پخش می‌شود.

چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱