احمد قدیری،‌ کارشناس رژیم از باند خامنه‌ای بعد از قیام گرانی می‌گوید: «تفاوت بارز غائله کنونی (قیام گرانی و قیام‌های اخیر) با فتنه‌های دی۹۶ و آبان۹۸ در آن است که این بار طرف مقابل (مردم و مقاومت)‌ از رو کردن کارت آخر (عملیات مسلحانه) اجتناب کرده است. او در ادامه‌ می‌گوید: هدف از این کار این است که ابتدا با مجموعه‌ای از تحرکات روانی و میدانی،‌ سرمایه اجتماعی (زمینه اجتماعی قیام مسلحانه) را فراهم کرده و سپس دست به ماشه ببرند!

تا همین جا می‌توان گفت که کارشناسان رژیم تا کجا معنای عمیق قیام گرانی و قیام‌های مابعد آن و چشم‌انداز پیش رو را درک و حس و لمس کرده‌اند. نیروی اصلی سرکوبگر در مقابل مردم و مقاومت، سپاه پاسداران است. روحانی گفته بود که سپاه ”از ثمرات“ جنگ ۸ساله بود و “در دل جنگ پا گرفت“! ولی هدف سپاه اساسا و تماما برای تامین امنیت و حفاظت از رژیم در مقابل مردم و مقاومت بود و اکنون نیز ارگان محوری قهر و سرکوب نظامی و ابزار اصلی حفظ دیکتاتوری دینی است. بنابراین باید توسط فرزندان ایران با آتش نابود شود. واقعیت این است که در همین روزهای مابعد قیام گرانی؛ جوانان شورشگر عملیات خود را علیه سپاه در شهرهای میهن گسترش داده‌اند. در نتیجه این روح حاکم بر قیام‌های پیش روست که احمد قدیری در جمعبندی قیام گرانی و قبل از آن خامنه‌‌‌ای و رئیسی در موسسان پنجم ارتش آزادیبخش و کانون‌های شورش و شورش‌های مردمی دریافته‌اند. این تازه از نتایج سحر است باش تا صبح دولت مردم ایران با آتش رزمندگان آزادی بردمد!

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

پنجشنبه ۵ خرداد۱۴۰۱