مونیسم در معنی به «یکسویگی» و «یکپارچگی» نزدیک است. در ایران امروز، تمامی تضادها و بحرانها ریشه‌ واحدی دارد که همانا دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی است. بنابراین راه ‌برون‌رفت از این مشکلات نیز به‌صورت مونیستی (یکسویه) ریشه‌کنی و برکندن این تضاد اصلی است. به عبارت دیگر وقتی مشکل یکی است پس راه حل هم هزار تا نیست و فقط یکی است! وقتی مشکل اصلی نظام ولایت فقیه است راه‌حل هم تنها و تنها در «سرنگونی با تشکیل و گسترش کانونهای شورشی» در هر محله و اداره و کوی و برزن است و راه‌حل‌های دیگر (تظاهرات میلیونی – رفراندوم – عصیان مدنی – اصلاحات – چهارشنبه سفید – شال سبز …) فقط آرزو و اوهام و انحراف است. خامنه‌ای و بوق‌های تبلیغاتی می‌خواهند این مونیسم استراتژیک (تنها راه حل استراتژیک) را مخدوش و پنهان کنند تا مردم به آن رو نیاورند. انبوه دجالگریها، مانورهای شیادانه و وعده‌های پوچ و شعارهای انحرافی (رضا شاه روحت شاد… چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم ….) در همین راستاست.

اما واقعیتی به‌این سرسختی را نمی‌توان برای همیشه پوشاند. جامعهٔ عاصی و کارد به‌استخوان رسیده از ظلم و بیداد، راه‌حل را می‌یابد. به‌ویژه وقتی مقاومت و سازمان پیشتازی هست که با خون و رنج ۴۰ساله، این مونیسم استراتژی را نمایندگی و معرفی می‌کند و با عملیات کانون‌های شورشی‌اش، آن را برجسته و نمایان می‌سازد. التهابات شدید در سپهر سیاسی-اجتماعی ایران نیز ناشی از این است که جامعه هر روز بیشتر به این یگانه راه‌حل رو می‌آورد. برای آخوندها هم این بزرگترین خطر است. برای همین هشدار می‌دهند: پای «بقای نظام جمهوری اسلامی» در میان است و «به‌داد امنیت نظام برسید!» (آخوند فاطمی، شهرکرد-۶خرداد).

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

یکشنبه ۸ خرداد۱۴۰۱