به دنبال شکست مفتضحانه سیرک وزارت اطلاعات تحت عنوان نمایشگاه عکس که درتاریخ ۹ و ۱۰ ژوئن ازجانب كانون هابيليان يكی ازشعبه های وزارت اطلاعات وبوسیله دو مزدور آخوندی به نام شایان طوسی نژاد و محمد حیدری درجلو دادگاه ، تحت حمایت پلیس برگزار گردید، گویا بار دیگر، کانون هابیلیان قصد دارد، درتاریخ ۱۰ و ۱۱ جولای قبل از اعلام حکم دژخیم حمیدنوری در دادگاه استهكم، این سیرک رسوا را برگزار کند.
هدف اصلی برگزاری چنین نمایشگاه رسوایی که هیچ بيننده ای هم ندارد ،اين است كه با سوء استفاده از شرایط دموکراتيک درکشورهای غربی و با استمداد از سياست سازش و مماشات اين دولتها، جو خفقان و رعب و وحشت را درمیان ایرانیان و پناهندگان خارج ازکشورایجاد کرده ودرنهایت اهداف تروریستی خودش را به پیش برد .
بررسی سابقه اقدامات کانون هابیلیان نشان میدهد که هدف اصلی این شعبه وزارت اطلاعات زمینه سازی برای اقدامات تروریستی بعدی رژیم آخوندی است.
ما مخالفین رژیم جنایتکار آخوندی و ایرانیان آزاده که شهروند و یا پناهنده سوئد هستیم، با بهره گيری ازحقوق شهروندی خود، اعلام میکنیم،مشابه دفعه قبل اجازه برگزاری به اين نوع شوهای مسخره و ضد دمكراتيك وضد امنيت داخلی كشور سوئد، را نمیدهیم و قوی تراز گذشته، صدایمان را بلند مي كنيم، تا درب هرنوع فعالیت تروریستی رژیم ايران راتحت هر پوششی برای همیشه تخطئه کنیم.
مقامات قضایی و امنیتی و وزارت کشورو شهرداریها ، نبايد به اين «بنیاد هابیلیان» مزدورانش اجیر شده و لمپنش مانند شایان طوسی نژاد و…. اجازه حضور فعال وآزادانه دراين كشور را بدهند. اين ناقض امنيت همه شهروندان سوئدی می باشد آنها را باید از کشور سوئد اخراج کنند.
ما به شدت نسبت به مماشات وهمراهی دولتهاي اروپايی، با توطئه های رژيم اعتراض داريم واين را درراستای همان سياست مماشاتی می دانيم كه هم اكنون دربلژيك درجريان است كه ميخواهند با زدو بند و معامله، جنایتکاری به نام اسدالله اسدی، ديپلمات تروريست رژيم ايران را فراهم كنند كه درحال گذراندن دوران حبس ابد خود درزندان بلژيك می باشد .
از ایرانیان مستقر دراستکهلم می خواهيم، با حضورفعال خود ، دست در دست همديگر با قوی ترین فریاد اعتراض خود را هر چه رساتر به گوش مقامات و افكارعمومی و رسانه ها برسانند.
دور نيست روزی كه رژیم آیت الله قتل عام سرنگون میشود و جنايتكاران رژيم ايران مشابه فاشيستهای هيتلر درمقابل دادگاههای بين المللی و یا در دادگاههای ایران دموکراتیک، محاكمه خواهند شد.
بنیاد پناهندگان ایرانی در سوئد
جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

جمعه ۱۷تیرماه ۱۴۰۱