جولیو ترتزی وزیر امور خارجه سابق ایتالیا در مصاحبه با سایت عربی الیوم االثامن ۱۶ مرداد گفت: سرانجام زمان سرنگونی رژیم فاشیستی آخوندها و جایگزین‌کردن آن با یک ایران دمکراتیک و آزاد فرا رسیده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، پس از ۴دهه ظلم و ستم رژیم ایران، مردم ایران شایستهٔ یک دمکراسی مبتنی بر جدایی دین و دولت و حاکمیت مسالمت‌آمیز قانون و با رعایت قوانین و اصول بین‌المللی در چارچوب حقوق‌بشر، آزادی مذهب، عدالت، کثرت‌گرایی سیاسی و آزادی‌های فردی هستند. یعنی ایران غیراتمی که از سلاحهای کشتار جمعی نیز عاری باشد و مروج صلح، هم‌زیستی، همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی باشد که در برنامه ۱۰ماده‌یی خانم رجوی برای آینده ایران پیش‌بینی شده است. ۴سال پیش در ویلپنت، در قلب اروپا، شواهد شگفت‌انگیزی داشتیم که نشان داد رژیم ایران کاملاً سزاوار عنوان “حکومت تروریستی شمار

دوشنبه ۱۷مرداد ۱۴۰۱