رژیم روز سه‌شنبه ۱۸ مرداد نوشت موضوع «متن نهایی توافق» از سوی غربی‌ها «هدفمند» طرح شده و کلیدواژه متن نهایی توافق به صورت پرتکرار از سوی رسانه‌های غربی بازنشر شده و «فضای یک‌سویه‌ای را که با واقعیت‌های موجود در اتاق مذاکرات متفاوت بود» پدید آورده است.
این سایت می‌نویسد اتحادیه اروپا به‌عنوان هماهنگ‌کننده مذاکرات نمی‌تواند پیشنهادات خود را به عنوان «متن نهایی» معرفی کند، چرا که اتخاذ تصمیم‌ در این خصوص تنها در اختیار طرف‌های مذاکره‌کننده است.

به نوشته نور نیوز روایت مقامات ایرانی با اظهارات طرح شده از سوی غربی‌ها «تفاوت معناداری» داشته است.

نور نیوز همچنین نوشته است ایران متن موجود را به‌عنوان توافق نهایی قبول ندارد و هیچ مقام دیگری نمی‌تواند از نهایی شدن متن توافق صحبت کند.

دوشنبه ۲۴مرداد ۱۴۰۱