لیام فاکس؛ وزیر دفاع و تجارت بین‌المللی پیشین انگلستان و نماینده فعلی پارلمان این کشور در مقاله‌ای که روزنامه «دیلی تلگراف» به تاریخ سه‌شنبه ۲۴مرداد با عنوان«رژیم ایران یک حکومت اوباشان نیست، بلکه یک حکومت دینی خطرناک و افراطی است» آنرا منتشر کرد با خواست تجدید نظر در توافق هسته‌یی با رژیم ایران خواهان حمایت انگلستان از ایرانیان شجاعی که به‌ویژه از اعتراضات سال۸۸ به این سو، برای دموکراسی و آزادی در داخل ایران مبارزه می‌کنند، شد.
وی در مقاله خود با اشاره به حمله به سلمان رشدی و فتوای خمینی در این زمینه؛ حکومت ایران را یک حکومت مذهبی و افراطی خواند و نوشت «تلاش برای قتل رشدی به ما یادآوری می‌کند که شاخک‌های نفوذی و مخرب ایران، گستره جهانی دارد و این هشداری جدی به مسامحه‌گران لیبرال غربی با ایران است که هیچ چیز تغییر نکرده است».
لیام فاکس هم‌چنین در مقاله خود با اشاره به مذاکرات موسوم به برجام؛ آنرا معیوب خواند و نوشت «بدون یک عامل بازدارنده نظامی معتبر، احتمالاً رژیم ایران به توسعه یک برنامه نظامی هسته‌یی، از جمله امکان ارسال آن از طریق قابلیت موشک بالستیک پیشرفته، ادامه خواهد داد».
فاکس هم‌چنین با اشاره به نقش سپاه در اقدامات سرکوبگرانه در ایران و صدور تروریسم با حمایت از موضع «ریشی سوناک»، نامزد نخست‌وزیری انگلستان در زمینه تروریست خواندن سپاه خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سیاه تروریستی انگلستان شد.

سه‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱