رسانه اطلاعات سپاه «کوچه»اخیرا در تفسیری مدعی شد که مخالفین رژیم با سپاه ارتباط دارند.
گفت : آقا رضا پهلوی واحمدی نژاد دو اپوزسيون واقعی رژیم هستند..
البته فراموش نکنیم که هردو خانواده امتحان خودشان را پس داده اند.
صدای رضاپهلوی را هم گذاشت که با افتخار می‌گفت، هر روز با سپاه پاسداران «آدمکش» در ارتباط است واینها در آینده ای خیالی،امنیت سلطنت رضا پهلوی را در جامعه بر قرار می‌کنند. یعنی آدمکشان وحشی پاسدار مودب نشسته اند و منتظر دستورات او هستند.

نتیجه هذیان گویی رضا پهلوی:
بسیجی وپاسدار را از جنایت مبرا می‌کند تا آخوند بکشد وافتخار کند .
رضاپهلوی ، یک بیکاره بدون مسولیت، در مبارزه ،ولی امان دهنده جنایتکاران ونماینده پاسداران و بسبجیها در خارج است.

آیا رضا پهلوی طی چهل وچهار سال در مبارزه با آخوندها ، غیر از مصاحبه های تو خالی وعقده گشایی کار دیگری هم انجام داده است؟

اطلاعات سپاه ،که منکر ژنوسید مخالفان است، پس برنامه اطلاعات سپاه است که بگوید مخالف رژیم در خارج ،کسی غیر از رضاپهلوی وسلطنت نیست که خوب امتحانشان را پس داده اند،واحمدی نژاد هم که همه مخالفین خامنه ای را خس وخاشاک میخوانده.

پس مردم، بین اين دو تا انتخاب کنید.
استناد رسانه کوچه و اطلاعات سپاه به نظر سنجی عمار ملکی هم اشاره کرده،که از شش هزار کیلومتری از نوزده هزار نفر ،تلفنی پرسیده ونبض جامعه را بدست آورده که آقا رضا ی میلیاردر خوشگذران می‌خواهد مردم را نجات دهد.
.
مردم ایران قرن ها ست ، بین دو سنگ آسیب  ، یا شاه با شعبان بی مخ ها و ساواک جهنمی اش ویا ملاها با دژخیمانی امثال لاجوردی و خلخالی و محمدی گیلانی و حسین شریعتمداری .

کوچه
کارش بزیر تیغ بردن مخالفان ومبارزان است تا آنها را بخاطرمبارزه شان، قبل از انقلاب وبعد از انقلاب که ملا خور شده بزیر ضرب بگیرد.

شاه، زندان مخوف اوین را ساخت وچه انسانهایی در آنجا شکنجه وتیرباران شدند.
که اسمی از شکنجه گران آریا مهری تهرانی آرش حسینی و رسولی و…نمی آورد .
اما مخالفان شکنجه شده این جنایتکاران را مقصر میخواند.
کاری به کار خامنه ای وشیخ احمد جنتی تازه داماد واحمد خاتمی وحسین شریعتمداری وقاضی صلواتی وپاسداران شب وجاسوسان اسرائیلی در بیت ندارد.
اصلا صحبتی از اختلاس چی ها ی وابسته به بیت و مجتبی  نیست .
یعنی مردم که از تشنگی وگرسنگی میمیرند، تقصیر آنهایی است که توسط شاه و خامنه ای وخمینی وهمدستانشان زنده بگور شدند ویا در خارج ترور شدند .

به ملاها وپاسداران دلداری می‌دهد .
مردم را بزنید و بکشید حسابرسی درکار نیست.

چون رضاپهلوی گفته ،برای امنیت دوران سلطنت خیالی به پاسدار و بسیجی نیازدارد.

حسین اخوان توحیدی
پاريس
سه شنبه۱شهریور ۱۴۰۱

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱