قیام مردم ایران که قتل جنایتکارانه #مهسا_امینی به دست گشت ارشاد خامنه ای جرقه آن را زد و با فرمان مسعود رجوی و هدایت مجاهدین و کانونهای شورشی بر اساس آمادگی شرایط عینی جامعه شعله ور شد و به سرتاسر ایران تعمیق و گسترش پیدا کرد، در این ده روز و از همان ابتدا ضد ارزش هایی که رژیم در جامعه ترویج و تبلیغ کرده بود را در آتش خود سوزاند و دود کرد و ارزش های ملی و مردمی و انقلابی را احیا و زنده کرد.
ضد ارزش هایی مانند دامن زدن به دعواهای قومی و قبیلگی و ضد ایرانی که در تاریخ ایران وجود نداشته و این رژیم به آنها دامن می زد و تبلیغ و ترویج می کرد.
در مقابل ارزش های ملی و انقلابی و در قلب آنها همدلی و همبستگی ملی و روحیه رزمندگی و جبر شکنی زنان و جوانان پیام تغییر دوران را در سرتاسر ایران و در سرتاسر جهان طنین انداز کرد.
اکنون قیام ایران با عبور از گردنه سرنگونی مسیری بی بازگشت به سوی سرنگونی رژیم و پیروزی محتوم را طی می کند.
راه و مسیری که کانونهای شورشی مجاهدین مبتکر و مبلغ آن بودند و کوبیدند و هموار کردند و اکنون توده ای و اجتماعی شده است. راه شکستن جو اختناق و می توان و باید قیام کرد و رژیم را سرنگون نمود، اکنون به راه و رسم این قیام تبدیل شده است و همه جا نمادهای رژیم در آتش خشم شعله ور خود می سوزاند و بهار استراتژی مجاهدین و کانونهای شورشی و شکوفایی راه و رسمی که سر آغازش مقاومت انقلابی مسلحانه در فردای ۳۰ خرداد ۶۰ است گُل داده و مُژده می دهد که زمستان شکسته است و در حال رفتن است.
رژیم و دستگاه سرکوبش به رغم بگیر و ببند و کشتار معترضین ناتوان و درمانده از مهار و سرکوب قیام بوده و هست.
استمرار قیام این را نشان می دهد.
اما باید هشیار و بیدار بود و تاکتیک ها و مکر و حیله ها و تشبثات رژیم برای مقابله با قیام را خنثی کرد. یکی از این ترفندها دامن زدن به اسلام ستیزی به جای رژیم ستیزی است. همچنین مخالفت با حجاب اجباری را تبدیل به روسری ستیزی کردن و تقلیل دادن و پایین آوردن خواست مردم که سرنگونی است به این موضوع برای منحرف کردن اذهان و جلوگیری از رادیکالیزم قیام.
برداشتن یا سوزاندن روسری در اعتراض به زن ستیزی و سرکوب زنان و جامعه یک اعتراض به جا و طبیعی و علیه نمادی است که رژیم پشت آن سنگر گرفته است، اما با صرف این و تبلیغ آن رژیم سرنگون نمی شود. با سازمان یابی و سازماندهی و تسلیح و در هم کوبیدن دستگاه و ماشین سرکوب و تسخیر مراکز و پادگانهای رژیم رژیم سرنگون می شود و این ستم و سرکوب و زن ستیزی پایان می گیرد.
امروز اعتراض با شعار مرگ بر خامنه ای و کوکتل مولوتوف و سلاح و کانون شورشی است که قیام کنندگان را متحد و موفق می کند. موفقیتی که تا کنون جهان را به حمایت از خود واداشته است و فضای ترس و اختناق در ایران و خارج از ایران را شکسته است و پیروزی محتوم در چشم انداز را امید و نوید می دهد.
فرامرز ۴ شهریور ۱۴۰۱

دوشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۱