مصاحبه با تیمور مصطفایی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران درباره آلترناتیوسازی

مردم ایران علیه رژیم سلطنت مبارزه کرده و سیاست سلطنت شکست خورده است. چرا که سیاستی که سال 57 و قبل از 57 اجرا میشد، همین سیاستها باعث شد که این رژیم را مردم سرنگون کنند. دیکتاتوری بود. مطبوعات آزاد نبود، زندان بود، فساد بود، همه این کارهایی که در جمهوری اسلامی هست، در سیستم پادشاهی بود. اینکه برخی می خواهند آب پاکی بر سیستم پادشاهی بریزند و بگویند این سیستم خوبی بود، سیستم پادشاهی با سیستم جمهوری اسلامی تنها در اسم با هم فرق دارند و در محتوا نحوه نگرش و رفتار و کردار شان در قبال سایر ملیتهای ایران، در مورد سیاست، در مورد آزادی و در مورد دموکراسی تقریبا نمی گویم صددرصد عین هم هستند، اما در بسیاری موارد از جمله سیاستشان در قبال ملیتها مثل هم می باشد. یعنی انکار ملیتها در ایران. در حالیکه ملیتها در ایران، اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند و انکار اکثریت جامعه ایران امکان پذیر نیست.

اپوزیسیون غیرسلطنت طلب و غیرمجاهد، نباید منتظر این باشند که حتما باید سلطنت طلب یا مجاهد رهبری جامعه را داشته باشند. یا آلترناتیو باشند. جریان سوم هم می تواند آلترناتیو باشد.

البته همینجا باید تصریح کنم که مجاهدین خلق نظراتشان از سلطنت طلبها بهتر است به نظر من از بابت مسئله ملیتها. مجاهدین حداقل یک سند درباره خودمختاری با کردها امضا کرده اند و نسبت به آن متعهد هستند و بعدش هم یک برنامه 10ماده یی داده اند که در این 10ماده، صحبت از سکولاریسم می کنند. صحبت از آزادی احزاب می کنند. صحبت از برچیدن زندانها میکنند و بسیاری موضوعات دیگر که هر کس بخواهد می تواند آن را مطالعه کند.

به نظر من آنها(دولتها) موضوع را تعیین تکلیف نکرده اند که کدام جریان را تقویت کنند. البته کشورهای خارجی نظرات خاص خودشان را هم دارند آنها می خواهند رژیمی سر کار بیاید که علیه منافع آنها نباشد.
جریان سلطنت که نمی تواند بیاید در ایران حکمرانی کند. بدون حمایت ملیتها و دیگران. هر جریان آلترناتیو، فراگیر نباشد و ملیتهای ایران را راضی نکند و مردم ایران را راضی نکند نمی تواند به پیروزی برسد و در محافل جهانی هم جایگاهی نخواهد داشت. کشورهای خارجی زمانی وارد مسئله می شوند که بدانند احتمال پیروزی این آلترناتیو هست. سلطنت طلبان وقتی که ملیتها را همراه خود نداشته باشند و مجاهدین هم دشمن آنها باشند، بنابراین سلطنت خیلی شانس ندارد. بخصوص که در گذشته امتحان خود را پس داده و اخیرا هم مطلبی درباره سلطنت و میزان فساد و حتی دزدی و قتل و جرح در جریان حاکمیت سابق منتشر شده. این فرد هم یعنی رضا پهلوی که اکنون او را علم کرده اند، خودش هیچ نقشی در سیاست ندارد.

 پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱