ارتش آزادیبخش ملی ایران

به کانون‌های قهرمان شورشی در مؤسسان پنجم در سراسر میهن اشغال شده

شاه‌زده و خمینی گزیده

در بهمن آتشین ۱۴۰۱ماه سقوط دیکتاتوری سلطنتی در ۱۳۵۷

درود و آفرین

به‌خاطر حداکثر تهور و جسارت

در ۷۵۰ پراتیک انقلابی و ۳۲۰ عملیات ضداختناق و شب شکن

با بیش از ۱۰۰۰ شعله و مشعل و استقبال از خطر برای هموار کردن راه قیام

پس از هزاران دستگیری و بیشترین پیگرد و فشار همراه با سانسور ارتجاع و استعمار اما خلق اسیر به‌خاطر می‌سپارد

باز هم تأکید می‌کنم کس نخارد پشت ما

سرنوشت ایران با قیام فرزندان رشیدش در میدان فدا و مجاهدت نوشته می‌شود شورشگران پیروزی می‌سازند

انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود

مسعود رجوی

۳۰ بهمن ۱۴۰۱