آخوند فاضل میبدی از آخوندهای حوزه علمیه قم درباره مسمومیتهای سریالی دانش‌آموزان دختر در شهرهای قم و بروجرد گفته است: گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» پشتِ مسمومیت‌های سریالی مدارس است. مرکز ثقل این جریان در قم و اصفهان است.

محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه معتقد است که گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» مسمومیت‌های سریالی را رقم زده‌اند.

او در این مورد توضیح داد: عمدی بودن این ماجرا واقعیت دارد. روزنامه حکومتی شرق نوشت: وی معتقد است که گروهی موسوم به «هزاره‌گرا» مسمومیت‌های سریالی را رقم زده‌اند.

این گروه و تفکر معتقد است که دختران نباید درس بخوانند یا نهایتاً باید تا سوم دبستان درس بخوانند. میبدی گفت: این جریان یک جریان مذهبی و ضد مدرنیته است (روزنامه حکومتی شرق ۷اسفند).

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا (۷اسفند) یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت رژیم با «عمدی» خواندن این مسمومیت‌ها با ترکیبات شیمیایی در قم گفت: «مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»

معاون وزیر بهداشت روز یکشنبه هفتم اسفند در این زمینه گفت: «مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قمی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بود.»

این مقام حکومتی، با این حال، توضیحی درباره این‌که «این افراد» چه کسانی ممکن است باشند، ارائه نکرد.