عبدالله مهتدی با قرار گرفتن در کنار پسر شاه دیکتاتور و سرکوبگر خلق کُرد و مهره های ارتجاع و استعمار در نشست تورنتو با حضور یک لابی رژیم به نام علی احساسی به خلق کُرد و مبارزات و جانفشانی های فرزندان مبارزش از قاضی محمد و یارانش که توسط شاه دیکتاتور در میدان چوار چرای مهاباد به دار آویخته شد تا هزاران پیشمرگ و فرزندان قیام آفرین در شهرهای کردستان در «انقلاب ژینا» خیانت و در جبهه ضد خلق ثبت نام کرد.
به عنوان یک کرد که در مبارزه مردم ایران و کردستان سهیم بوده و افتخار همسنگری و همرزمی با پیشمرگان قهرمان کردستان را داشته و دارم و ستم و سرکوب مضاعف شاه و شیخ علیه هموطنانم را تجربه و لمس کرده و شاهد آن بوده و هستم،خروج عبدالله مهتدی از جبهه خلق را تاسف بار و خیانت بار و تفرقه افکنانه و علیه انقلاب دمکراتیک مردم ایران بویژه در میان جامعه و نیروهای سیاسی در کردستان می دانم.
مردم قهرمان کردستان که در مبارزه علیه دیکتاتوریهای شاه و شیخ سهم مهم و بسزائی برای آزادی و دمکراسی و حق خودمختاری داشته و دارند و در انقلاب ضد سلطنتی همراه با همه مردم ایران قیام کردند و دیکتاتوری دست نشانده و وابسته سلطنتی را به گورستان تاریخ سپردند و پس از آن نیز با پایفشاری بر حقوق خود در برابر خمینی این ولیعهد شاه و رژیم سفاکش ایستادند و با تقدیم هزاران پیشمرگ کردستان را به گورستان فاشیست ها تبدیل کردند و در انقلاب ژینا در جانبازی و همبستگی با مردم سراسر ایران بویژه هموطنان ستمدیده و دلاور بلوچ با شعار » از کردستان تا تهران جانم فدای ایران» چشم و چراغ تمام ایران بوده و هستند این خیانت را نمی بخشند و فراموش نمی کنند.
بنابر این همراهی و همگامی و هم نوایی عبدالله مهتدی با رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و معصومه قمی علینژاد و… در یک پروژه ارتجاعی- استعماری و کف زدن و موضعگیری علیه نیروی محوری انقلاب دمکراتیک مردم ایران خیانت به خون شهیدانی است که مردم کردستان به خونشان سوگند یاد می کنند انتقامشان را خواهند گرفت و مزارشان را سنگر رزم و راه و رسمشان را راهنما و راهبر خود می دانند.

#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

فرامرز ۸ فروردین ۱۴۰۲