هر بار که یاسمین پهلوی درون مایه خود و خانواده پهلوی را با انتشار یک متن در برابر دید جامعه می گذارد؛ ماهیت رضا پهلوی و بقایای سلطنت را بی شکاف برملا می کند و زیر انقلاب ضد سلطنتی خطی پر رنگ می کشد.
بار اول و در گرماگرم قیام سراسری مردم ایران که مجاهدین وکانونهای شورشی جلو دار آن در کف خیابانهای میهن بودند و آتش قیام را فروزان وشعله ور نگه می داشتند و آن را به هرجای میهن که ممکن بود گسترش می دادند؛ یاسمین پهلوی شعار «مرگ بر چپی و مجاهد» را به شعبان بی مخ های ساواکی و حزب اللهی رساند تا در تجمعات ایرانیان در خارج سر دهند و جلودار خطی که رژیم در داخل نتوانسته بود پیش ببرد در خارج بشوند. خط مقابله با حمایت از قیام.
این بار یاسمین پهلوی در واکنش به پاسخ حامد اسماعیلیون به یک پرسش در مورد دادخواهی برای خانواده های شهدای مجاهدین بی درنگ واکنش نشان داده و در پخش زنده اینستاگرام علی احساسی از لابی های رژیم در کانادا نوشته است: «چرا باید وقت صرف عدالت خواهی خانواده مجاهدین شود؛ فکر می کنم حامد اسماعیلیون باید تمرکز را روی قربانیان انقلاب مهسا امینی بگذارد.»!
اینکه حامد اسماعیلیون فرصت طلب و خائن که در هر نشست و برخاستی مرز سرخش مجاهدین هستند نه قاتلین مجاهدین یعنی شاه و شیخ و ساواک و سپاه نمی تواند دادخواه شهدای مجاهدین باشد و چیزی از جنس دادخواهی توابان تشنه بخون و در خط مصادره جنبش دادخواهی و از دور خارج کردن مجاهدین است؛ پاسخش را تا کنون شماری از خانواده ها و بستگان شهدای مجاهدین و مبارزین به او و دیگر «قاطعان طریق» داده اند و درهمین رابطه نیز من نوشته ام که «ما هنوز زنده ایم ای قاطعان طریق» جای بحث بسیار و واکنش لازم دارد.
اما واکنش یاسمین پهلوی و دشمنی او با جنبش دادخواهی بیانگر ماهیت پلید و ضد انقلابی و ضد مردمی و ضد انسانی این خانواده الدنگ و مفت خور و مزاحم است که سالهاست نان در خون ملت ایران می زنند و نیک می دانند دادخواهی شهدای مجاهد و مبارز آتشی است که دامن شیخ را گرفته و به دامن شاه هم سرایت می کند و هرچه گُر بگیرد و شعله ور بشود دودمان خیانت پیشه و جنایتکارشان را خواهد سوزاند. مگر در دادگاه دژخیم حمید نوری چنین نشد؟!
#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشد_چه_رهبر
فرامرز ۱۱ فروردین ۱۴۰۱