بنا به گزارش روزنامه البلاد – بحرین دوشنبه ۱۸ اردیبهشت به قلم حسین داعی الاسلام؛ صبح روز چهارشنبه سوم ماه می‌۲۰۲۳ رژیم ایران حداقل ۵ تن از زندانیان زندان گوهردشت و دو هموطن بلوچ (با نام‌های محمد شیرزایی براهویی و حسین زارعی) را در زندان میناب و یک زندانی دیگر (بنام حنیف خسروی) را در زندان نیشابور اعدام کرد و بدین ترتیب تا روز شنبه ۲۹ آوریل و تنها طی ۵ روز حداقل ۲۰ زندانی توسط رژیم آخوندی اعدام شده‌اند که در میان آنها ۱۴ هموطن بلوچ قرار داشتند. از جمله چند زن بلوچ در میان اعدام شدگان بودند. حکومت آخوندی حاکم بر ایران در هراس از اوضاع انفجاری جامعه، با این اعدام‌های جنایت‌کارانه امیدوار است با ایجاد فضای رعب و وحشت، از قیام مردمی جلوگیری نماید.

در بازخوانی بیش از ۴دهه حکومت رژیم ایران، می‌توان دریافت که گذشته آن از شرایط و اوضاع و احوال بد و منفی آکنده و سرشار است و کسی که این بازخوانی را انجام می‌دهد نمی‌تواند امور و مسائلی که ممکن است موجب شادی و سعادت و برانگیختن امید و خوش‌بینی در میان مردم شود را بیابد بلکه (در این کارنامه فقط) اقدامات سرکوب‌گرانه و جنایات و کشتارها و اعدامها و تظاهرات و اعتصاب‌ها و تحصن‌ها و دستگیریهای خودسرانه و زندان و شکنجه را می‌بیند.

مردم ایران که پس از انقلاب و سرنگون کردن رژیم شاه انتظار داشتند که در شرایط مثبتی زندگی کرده و از مواهب یک زندگی آزاد و با کرامت برخوردار شوند، نمی‌دانستند که دوباره دیکتاتوری، این بار تحت پوش مشکوک مذهب باز خواهد گشت و (این دیکتاتوری مذهبی) در ارتکاب اقدامات سرکوب‌گرانه و ظلم و ستم، روی دست رژیم شاه بلند شده و مردم از آن رنج بسیار خواهند دید. و به همین خاطر بلافاصله رویارویی بین مردمی که خواهان آزادی و حقوق قانونی خود بودند از یک‌سو و این رژیم تازه به دوران رسیده که امتداد دیکتاتوری سلطنتی بود، آغاز گردید.

به همان میزان که این رژیم دست به اقدامات سرکوب‌گرانه و دستگیریهای خودسرانه و اعمال شکنجه و اعدام و کشتار و جنایات مختلفی در حق مردم زد، به همان میزان هزاران فعالیت و اعتراضات مردمی ادامه داشت کما این‌که چهار قیام بزرگ نیز که آخرین آنها به مدت چهار ماه تداوم داشت، صورت گرفت. موارد بالا بیانگر این واقعیت است که از زمان تأسیس این رژیم، یک تعادل‌قوا در صحنه ایران وجود داشته است که در یک طرف مردم ایران و نیروهای ملی و در پیشاپیش آنها مقاومت ایران از یک‌سو و در طرف دیگر رژیم ایران قرار داشته و دارد و هر کدام از این دو جبهه تلاش می‌کنند تا اوضاع و شرایط را به سود خود بچرخاند. کسی که اوضاع و شرایط را در ایران دنبال می‌کند باید این تعادل‌قوا را به‌خوبی در نظر بگیرد.