شبکه خبری بگونه

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ

برچسب: کشتار سال 67

7 Posts

اخبار

لطفا امضا کنید و برای جمع آوری امضای بیشتر اقدام نمائید. جنبش دادخواهی برای قربانیان سال ۶۷ خواستار اجرای عدالت در باده آمران و عاملان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندانهای رژیم ایران است. در این رابطه نامه ‌ذیل خطاب به دبیر کل ملل متحد تنظیم شده است که امضا و حمایت قوی و گسترده همه ایرانیان بویژه زندانیان سیاسی و خانواده و دوستان قربانیان از این نامه به ایجاد یک کمیته تحقیق مستقل برای بررسی این جنایت کمک می کند